یاتاقان ها قطعاتی فرسایشی هستند که در نهایت از کار می افتند. علیرغم اینکه یاتاقان ها را از طریق ماشینکاری فولادهای بسیار کارآمد تولید می کنند, آنها طول عمر محدودی دارند. البته بارهای اعمال شده بر یاتاقان ها در نهایت منجر به گسیختگی خستگی (fatigue failure) مواد شده که این مسئله نیز سبب محدود شدن طول عمر می گردد. به هر حال, علاوه بر گسیختگی های خستگی, عوامل خارجی بسیار زیاد دیگری نیز بر طول عمر یاتاقان ها تاثیر می گذارند و می توانند گسیختگی پیش رس (premature failure) را به همراه داشته باشد.

 اگر بتوانید میان شکستگی های طبیعی و نواقص غیر طبیعی تمایز قائل شوید, در این صورت, قادر خواهید بود که نهایت استفاده را از محصولات ما برده و کارایی آنها را افزایش دهید.