• پرداخت اجاره خانه ۲۲ خانواده با سرپرست بیکار در دوران کرونا در استان خوزستان،اصفهان و کرمان
  • تقبل پرداخت کمک هزینه ماهیانه به ده خانواده کم برخوردار در  هر سال
  • تهیه ارزاق برای خانواده های کم برخوردار در اعیاد نوروز و فطر در  هر سال