عمليات احداث خانه بهداشت روستاى "ودگر" از توابع شهرستان مهرستان استان سيستان و بلوچستان با همکاری موسسه خیریه مهر آفرین