• اجراي پروژه آموزشي دبستان ٣ كلاسه شهيد دُهراب صفايي پور ، روستاي پرچستان علي حسين، آذر ماه ٩٩
  • تعمیر دو‌مدرسه اسیب دیده از سیل خوزستان در سال ۹۸